1-800-ERI-DIRECT

There are currently 25个州 以及哥伦比亚地区,已通过与电子回收相关的立法。更多国家在过去拟议立法或正在考虑此类立法。除加利福尼亚州和犹他州外的所有国家使用生产者责任方法,制造商支付了回收费用。

AL. AK. AZ. AR. 加利福尼亚州 CO. CT. fl GA. 你好 ID IL. IA. ks. ky. LA. m MI. m 小姐 公吨 NE. NV. NH. n 纳米 纽约 NC. n 好的 或者 pa ri. SC. SD. TN. TX. 犹他州 vt. va. WV. WI. WY. DC.

No Legislation 高级回收费(ARF) 生产者职责